Control de la jornada laboral, des de qualsevol lloc i moment.

Converteix una obligació en una oportunitat. Implanta un sistema àgil i dinàmic que permet:

  • Controlar absentismes.
  • Detectar retards reiterats.
  • Comptabilitzar temps extres segons conveni.
  • Conèixer la ruta dels empleats en territori.
  • Gestionar les vacances, permisos retribuïts i les excedències.
  • Determinar la productivitat per client i servei.
  • Definir el calendari laboral a nivell d'empresa, centre de treball i línia de servei.

Un sistema basat en un servei disponible en el núvol. Accessible via navegador o des del mòbil, via una aplicació gratuïta.

Un codi PIN o l'empremta dactilar n'hi ha prou per identificar-se.

L'estat a segellar és presentat automàticament segons el calendari laboral. L'aplicació recorda els segellats pendents i permet la càrrega de temps extra autoritzats, actualitzant el segell de temps.

La pantalla alternativa permet segellar l'estat laboral que correspongui davant d'una incidència.

L'aplicació captura una fotografia, la data i la geolocalització del segellat.

El sistema remet alertes automàtiques per segellats fora d'horari i de geolocalització. Permet la configuració d'avisos del següent segellat a realitzar.

Un cop iniciada la jornada laboral, es pot escollir el client i el servei, per al càlcul automàtic de productivitats per empleat i rendiments per producte o client. Permet la captura del justificant de la baixa o d'un permís retribuït, que és enviat automàticament a l'email desitjat.

El calendari laboral pot definir-se a nivell d'empresa, centre de treball, línia de servei i empleat. Un codi de colors permet distingir entre dies laborals, activitats, festius, vacances, baixes, permisos i absentismes.

Els avisos alerten sobre canvis en el calendari.

L'usuari pot consultar el calendari i sol·licitar vacances, un permís retribuït o una excedència. El flux de revisió permet l'aprovació o denegació per la cadena de responsables. Un cop aprovada la sol·licitud, els dies sol·licitats queden reflectits, automàticament en el calendari.

La vista consolidada del calendari facilita la gestió i organització de l'activitat laboral i i pot rebre, automàticament, amb caràcter mensual el diari de registres i la nòmina per correu electrònic.

SureAct, com a proveïdor de confiança, segella digitalment tots els registres i els custòdia. Representen la càrrega de la prova, amb valor probatori, davant discrepàncies o disputes legals.

Compatible amb Edge, Chrome, Firefox, Safari, Opera i dispositius iOS, Android.

Llegir més
Veure vídeo
Video
Descarregar fullet
Fulletó
Sol·licitar demostració
Demo