Privacitat

Responsable de les dades:

Cálculos Digitales, SRL (B64570872)
Muntaner, 575 2 08022 Barcelona (Barcelona)
Telèfon: (+34) 696 21 44 31
Correu electrònic: sureact@sureact.com

Finalitat

Les dades proporcionades per tu seran utilitzades únicament i exclusivament per tal de proporcionar-te el servei i relacionar els registres i fitxers generats, derivats de l'ús, al teu usuari.
Les dades i registres es conservaran pel període de temps establert de per llei segons la naturalesa del registre i el fitxer o fins que, un representant o apoderat legal de l'empresa contractant, la teva empresa o col·laborador comercial i / o mercantil, requereixi un esborrat exprés de tota la informació
Les dades emmagatzemades no seran utilitzades amb fins comercials, ni seran cedides a altres parts a excepció de les autoritats que poguessin instar la cessió d'aquesta informació sota requeriment judicial.

Legitimació

Les dades de què disposem són les necessàries i imprescindibles per al aprovisionament i el bon funcionament continuat del servei.

Destinataris

Les dades registrades i els fitxers generats, que contenen les dades, van destinats a la teva empresa i / o al teu col·laborador comercial i / o mercantil. Només els empleats, de la mateixa, degudament autoritzats i identificats pels seus credencials, tindran accés a la informació.

Drets

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si s'estan tractant les dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran a fi i als efectes del bon govern de l'activitat empresarial i l'activitat laboral.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Pots exercir els teus drets d'accés, rectificació o cancel·lació.
En l'exercici dels drets precedents pots dirigir per correu electrònic a sureact@sureact.com o per correu postal a les nostres oficines de Muntaner, 575 2 08022 Barcelona (Barcelona), aportant sempre una còpia del teu NIF. La resposta a l'exercici de drets es realitzarà al domicili que figuri en els contractes subscrits amb nosaltres.
En cas que no atenguem a l'exercici de drets expressats en aquest apartat, quedes facultat per acudir al nostre delegat de protecció de dades, qui vetllarà pels teus interessos o presentar una reclamació davant l'agència de protecció de dades. Disposes de tota la informació a efectes d'aquesta reclamació a la pàgina www.agpd.es

Procedència de les dades

Les dades que disposem han estat facilitats per l'empresa contractant del servei amb vista a facilitar, únicament i exclusivament, el correcte i adequat funcionament del servei.